Privacyverklaring Creative Language Solutions

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Creative Language Solutions persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Creative Language Solutions inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Creative Language Solutions zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Creative Language Solutions
www.creativelanguagesolutions.nl

Heb je vragen? Stuur mij een bericht via de Contact-pagina.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Creative Language Solutions verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

– naam
– adres / woonplaats
– e-mailadres
– telefoonnummer
– factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

Geen.


Verwerkingsgrond
Creative Language Solutions verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Creative Language Solutions met betrokkene heeft gesloten;
  3. Creative Language Solutions een wettelijke verplichting dient na te komen;
  4. sprake is van een gerechtvaardigd belang van Creative Language Solutions, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Creative Language Solutions aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
– facturatie / administratie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Creative Language Solutions verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creative Language Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Creative Language Solutions zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • Wettelijke grondslag: Creative Language Solutions houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
  • Telefonisch en/of e-mailcontact: 2 jaren

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame”. Dit kan via de website van Creative Language Solutions of door middel van een e-mail. Creative Language Solutions zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Creative Language Solutions gebruikt alleen analytische cookies van Google Analytics. Daarnaast wordt er een cookie opgeslagen als u de cookiebanner heeft weggeklikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Creative Language Solutions vastgelegde persoonsgegevens
Creative Language Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Creative Language Solutions. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Creative Language Solutions onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Creative Language Solutions meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Creative Language Solutions onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Creative Language Solutions via info@creativelanguagesolutions.nl


Intrekken van toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van info@creativelanguagesolutions.nl schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).


Mei 2018